Písmoznalectví ≠ grafologie

Historicky vedle sebe existují dva obory zabývající se písmem, jedná se o písmoznalectví a grafologii. Vysvětleme si však čím se každý z nich zabývá, co zkoumají, k čemu se používají a jaký je jejich výsledek.

Písmoznalectví je třeba důrazně odlišovat od grafologie. Tyto dvě disciplíny jsou mnohdy nesprávně zaměňovány, protože mají shodný objekt svého zkoumání (písmo – písemný projev), ale cíl zkoumání je zcela odlišný. Obě disciplíny sice zkoumají písmo, ale každá z jiného úhlu pohledu. Záměna obou disciplín je proto velmi nebezpečná, především ve svých důsledcích.

Zásadním rozdílem je samotný cíl grafologického zkoumání. Cílem grafologického zkoumání je totiž zjišťování psychologického profilu pisatele. Zkoumáním se zjišťuje jaký pisatel vlastně je, tzn. jaký má pisatel temperament, druh myšlení, pudy, emoce, volní vlastnosti apod. Výstupem zkoumání je grafologický rozbor, ale v žádném případě grafologický rozbor neslouží jako důkaz pro soudní jednání.

Cílem zkoumání v písmoznalectví je identifikace pisatele jednotlivých druhů písma a zjištění pravosti podpisů. Výstupem je znalecký posudek nebo odborné vyjádření, které se vyjadřují k pisateli sporného materiálu, „kdo písmo a podpis napsal“. Znalecký posudek naopak slouží jako důkaz pro soudní jednání.

Je nutné si také uvědomit velmi důležitou věc a to, že GRAFOLOGIE NENÍ SOUDNÍM OBOREM (FORENZNÍ DISCIPLÍNOU), nemůže identifikovat pisatele písma a podpisů.

Znalec v oboru grafologie nemůže vůbec existovat, protože grafologie v seznamu znalců není vedena jako samostatný obor. Lze se s ním setkat pouze v podobě úzké specializace „v oboru školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie“. Tato specializace však v žádném případě nemůže zastupovat písmoznalecké zkoumání.
„Znalec v oboru školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie“ není a nemůže být odborně kvalifikován k podávání znaleckých posudků z oboru písmoznalectví. Nemůže se odborně vyjadřovat k otázkám pravosti podpisů a písma. To smí pouze kvalifikovaný znalec, zapsaný v seznamu znalců pro obor písmoznalecví, specializace ruční písmo. Protože před jmenováním znalcem v oboru písmoznalectví musí uchazeč splnit přísné podmínky pro jmenování a složit odbornou zkoušku. K prověření odborné úrovně uchazečů byl zřízen Poradní sbor ministra spravedlnosti, který je jediným svého duhu.

Na závěr je nutné však zopakovat : znalec v oboru grafologie neexistuje, grafologický posudek nemůže nahradit znalecký posudek vyhotovený kvalifikovaným písmoznalcem, nelze jej použít u soudního líčení jako plnohodnotný důkaz.

Pamatujte:

  • kvalifikované znalce najdete v seznamu znalců Ministerstva Spravedlnosti
  • činnost znalce není omezena regionem
  • každý má ze zákona možnost si vybrat znalce dle své úvahy